नागरिक बडापत्र

क्रसं.

प्रदान गरिने सेवाहरू

जिम्मेवार शाखा

सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी

पेश गर्नु पर्ने कागजातहरू

लाग्ने दस्तुर

गुनासो सुन्ने अधिकारी

चिया खेती तथा उद्योग दर्ता

योजना

योजना अधिकृत

१. निवेदन

२. उद्योग वा कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र, उद्योगपतीको नागरिकता, नियमावली, प्रबन्धपत्र, परियोजना विवरण, संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन

पहाडी चियाको लागि
१ देखि २५ रोपनीसम्म                             रू१०।-
२५ देखि ५० रोपनीसम्म                            रू१००।-
५० देखि १०० रोपनीसम्म                          रू२५०।-
१०० देखी ३२० रोपनीसम्म                         रू३००।-

तराईको चियाको लागि

० देखि २ विघासम्म                                 रू१०।-
२ देखि ४ विघासम्म                               रू२५०।-
४ देखि २५ विघासम्म                               रू३००।-

चिया कृषक                                          रू३००।-
सहकारी चिया कृषक समुह            रू५००।-
प्याकेजर                                         रू१,०००।-
निर्यातकर्ता                                          रू२००।-
अयातकर्ता                                       रू१,५००।-
अपुर्तीकर्ता, व्यापारी                             रू१,०००।-
चिया प्रशोधन कारखाना वा उद्योग          रू१,०००।-

कार्यकारी निर्देशक

कफी खेती तथा उद्योग दर्ता

योजना

योजना अधिकृत

१. निवेदन

२. उद्योग वा कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र, उद्योगपतीको नागरिकता, नियमावली, प्रबन्धपत्र, परियोजना विवरण, संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन

व्यक्तिगत साना कृषक                               रू२०।-
साना कृषक समुह                                  रू१००।-
कफी कृषक, कफी विज्ञ, प्राविधिक, Brewer रू२५०।-
कफी व्यवसायी संघ, महासंघ, सहकारी      रू५००।-
व्यवसायिक कफी खेती      रू१,०००।-
कफी उद्योग (संकलन, प्रशोधन र प्याकेजिङ)  रू२,०००।-
कफी निर्यातकर्ता              रू ३,०००।-
कफी अयातकर्ता              रू१०,०००।-

कार्यकारी निर्देशक

चिया कफी खेती सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सेवा प्रदान

प्राविधिक

कृषि प्राविधिक

--

--

कार्यकारी निर्देशक

चिया कफी सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन

प्राविधिक

कृषि प्राविधिक

सम्पर्क वा पत्राचार गर्नु पर्ने

--

कार्यकारी निर्देशक

प्रशासनिक काम कारवाही सम्बन्धी

प्रशासन

प्रशासकिय अधिकृत

पत्राचार गर्नु पर्ने

--

कार्यकारी निर्देशक

लेखा सम्बन्धी

लेखा

लेखा अधिकृत

--

--

कार्यकारी निर्देशक