चक्लाबन्दीमा कफी खेती विस्तार कार्यसम्पन्न पश्चात रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजातहरू

चक्लाबन्दीमा कफी खेती विस्तार तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रमको कार्यसम्पन्न पश्चात रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजातहरू

 प्रकाशित मिति २०७८।२।१८

चालु आ.व. २०७७।७८ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम चक्लाबन्दीमा कफी खेती विस्तार तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कृषक समुह, सहकारी तथा फर्महरूसँग सम्झौता गरिएकोमा कार्यसम्पन्न गरेका अनुदानग्राहीहरूले अन्तिम भुक्तानी माग गर्दा निम्नानुसारको कागजातहरू पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएकोछ ।

  1. भुक्तानी माग गरिएको निवेदन
  2. सक्कल बील/भर्पाइ (पछाडी संस्थाको छाप र आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर)
  3. वडा/पालिका/कृषि शाखाको सिफारिस
  4. वडा प्रतिनिधिको रोहोबरमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइको निर्णय प्रतिलिपी
  5. कम्पनी/समुह/सहकारीको भुक्तानी माग गरेको निर्णय प्रतिलिपी
  6. संस्थाको नाममा रहेको बैंक खाता नम्बर सहितको चेकको प्रतिलिपी
  7. आयोजना झल्किने फोटोहरू (होर्डिङ बोर्ड सहित)
  8. अन्य अपुग कागजातहरू

नोटः १. प्रतिलिपी पछाडी संस्थाको छाप र आधिकारिक व्यक्ति हस्ताक्षर हुनुपर्ने।

    २. कागजातहरू माथि उल्लेखित क्रममा फाइलमा मिलाएर राख्नुपर्ने ।

Image