पुर्व कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू

क्र.सं.

नाम

अवघि

देखि

सम्म

१.

प्रदिप कोइराला

२०४८/१०/२७

२०५१/१०/२७

विजय सुब्बा

२०५१/११/०२

२०५२/०६/२६

३.

अरूण कुमार राइ

२०५२/०७/०५

२०५२/०९/०२

४.

मानदेव केरूङ

२०५२/०९/०९

२०५४/०९/०९

५.

भुवन पाठक

२०५४/१०/०१

२०५५/०५/०१

६.

मुक्तिराज शर्मा

२०५५/०५/०१

२०५९/०७/२७

७.

कृष्ण प्रसाद ढकाल

२०६०/१०/२२

२०६३/०२/१४

८.

विनय कुमार मिश्र

२०६३/११/१७

२०६७/११/१६

९.

रमण प्रसाद पाठक

२०६८/०३/१०

२०७२/०१/०७

१०.

शेषकान्त गौतम

२०७२/०२/०४

हाल कार्यरत