न्युनतम् मूल्य

विभिन्न वर्षहरूमा तोकिएको कफीको न्युनतम सहमत मूल्य

प्रकार

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

207४

२०७५

फ्रेश चेरी A

30

35

40

50

62

80

83

83

85

फ्रेश चेरी B

-

-

-

-

-

75

78

78

80

पार्चमेन्ट A

150

170

200

225

285

400

415

415

425

पार्चमेन्ट B

-

-

-

-

-

375

400

400

410

ड्राइचेरी A

80

90

100

125

140

140

140

140

140

ड्राइचेरी B

55

60

75

90

100

100

100

100

100

ड्राइचेरी C

20

20

20

22

25

40

40

40

40

 

S.No Type Price (Rs)
1 Fresh Cherry  Grade A 85/-
Fresh Cherry  Grade B 80/-
2 Parchment Grade A 425/-
Parchment Grade B 410/-
3 Dry Cherry
Grade A 140/-
Grade B 100/-
Grade C 40/-

 *Price applicable from 1st Mangshir 2074

 

S.No Type Price (Rs)
1 Fresh Cherry  Grade A 83/-
Fresh Cherry  Grade B 78/-
2 Parchment Grade A 415/-
Parchment Grade B 400/-
3 Dry Cherry
Grade A 140/-
Grade B 100/-
Grade C 40/-

*Price applicable from 1st Mangshir 2073

 

S.No Type Price (Rs)
1 Fresh Cherry  Grade A 80/-
Fresh Cherry  Grade B 75/-
2 Parchment Grade A 400/-
Parchment Grade A 375/-
3 Dry Cherry
Grade A 140/-
Grade B 100/-
Grade C 40/-

*Price applicable from 1st Mangshir 2072

 

S.No Type Price (Rs)
1 Fresh Cherry 62/-
2 Parchment 285/-
3 Dry Cherry
Grade A 140/-
Grade B 100/-
Grade C 25/-

*Price applicable from 1st Mangshir 2071