सोलुखुम्बु जिल्लामा चिया कारखाना स्थापनार्थ अनुदानको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

 

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।८।२५

पुनः प्रकाशित मितिः २०७५।१०।२१

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आ.व. २०७५।७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सोलुखुम्बु जिल्लामा चिया कारखाना स्थापनाका लागि “राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७५” मा भएको व्यवस्था अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रस्ताव आह्वानका लागि मिति २०७५।८।२५ गतेको आर्थिक दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा प्राप्त सबै प्रस्तावनाहरु रितपुर्वक नभएकाले प्राविधिक समितिको मिति २०७५।१०।१८ गतेको निर्णय अनुसार पुनः सूचना प्रकाशन गरिएको छ । इच्छुक कृषक समुह, फर्म, उद्योग, सहकारी, संघ–संस्थाहरूले तपशिल बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गरी ७ दिन भित्र सिलवन्दी गरी निवेदन पेश गर्न सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

तपशिल

१. अनुसूची–२ बमोजिमको निवेदन

२. अनुसूची–३ बमोजिमको परियोजना प्रस्ताव

३. नविकरण सहितको संस्था दर्ता प्रमाणपत्र

४. स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

५. बोर्ड दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

६. स्थानिय तहको सिफारिस

७. सञ्चालक समिति र साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि

८. संस्थाको प्रमुख व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि

९. संस्थाको विधान वा प्रवन्धपत्रको प्रतिलिपि

१०. कर चुक्ताको प्रमाणपत्र

थप जानकारीका लागि फोन नं. ०१ ४४९०३७१, ०१ ४४९९७८६