चिया/कफी विज्ञको रोस्टरमा सूचिकृत हुने बारे सूचना

चिया/कफी विज्ञको रोस्टरमा सूचिकृत हुने बारे

सूचना

 

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।१२।१९

 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा राय एवं परामर्श दिन इच्छुक चिया तथा कफी खेती, प्रशोधन र बजारिकरणमा प्राज्ञिक (Academic) वा व्यवसायिक (Professional) विज्ञता हासिल गरेका नेपाली नागरिकले तपशिल बमोजिमको कागजात सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र विज्ञ रोस्टरमा सूचिकृतका लागि यस बोर्डको आधिकारिक इमेल planning@ntcdb.gov.np वा planning.ntcdb@gmail.com मा निवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।

तपशिल

  1. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  2. बायोडाटा
  3. विज्ञता प्रमाणित हुने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  4. अन्य केही भए

 

 

..................................

डा. विष्णु प्रसाद भट्टराई

कार्यकारी निर्देशक

Image